Udruženje privatnih vrtića Beograd - Obaveštenje za roditelje

Skupština Grada Beograda je na sednici održanoj 21.01.2015.godine donela ODLUKU o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice (u daljem tekstu privatne predškolske ustanove sa verifikacijom MP RS), koja je objavljena u Službenom listu Grada Beograda broj 2/2015.
Želeli smo da ispred Udruženja privatnih vrtića objasnimo način primene ove ODLUKE.

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU) imaće sledeći roditelji:

- Državljani Republike Srbije;
- Deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda;
- Roditelji čije dete na konkursu za državni vrtić raspisan u aprilu 2015/2016.godine ne budu dobilo mesto u državnom vrtiću.

Prema dinamici koja je planirana od strane Sekretarijata, u ovom trenutku procedura će biti sledeća:
 

  1. Svi roditelji koji su zainteresovani za subvenciju neophodno je da konkurišu za mesto u državnom vrtidu, na konkursu koji de biti objavljen 15.04.2015.godine (ukoliko dete pohađa privatnu ustanovu roditelj može neometano da konkuriše, ukoliko dete pohađa državni vrtić neophodno je da se dete ispiše iz državnog vrtida i opet konkuriše).
  2. Po završetku konkursa 30.04.2015.godine, roditelji će imati uvid u preliminarne liste 25.05.2015.godine, kada mogu da podnesu žalbu (od 25.05.2015. do 02.07.2015.). Žalbe će biti razmatrane u periodu od 03.–17. 06.2015. godine. Konačne rang liste će biti objavljene 20.06.2015.godine i svi roditelji čija deca nisu dobila mesto, iz vrtića gde su konkurisali treba da preuzmi POTVRDU do 25.06.2015 da nisu upisani. Roditelji čija deca dobiju mesto u državnom vrtiću mogu da prihvate mesto u državnom vrtiću ili da se upišu u privatni vrtić, ali BEZ MOGUĆNOSTI DA KORISTE SUBVENCIJU.
  3. Sa potvrdom roditelji odlaze u privatnu predškolsku ustanovu koju su odabrali i sa ustanovom potpisuju UGOVOR o prijemu deteta u vrtid, prema tržišnim uslovima, prema kojima Ustanova inače posluje.
  4. Roditelj de prema UGOVORU koji je potpisao sa ustanovom izmirivati svoje obaveze i plaćaće cenu koja je dogovorena Ugovorom. Roditelj od prvog dana upisa plaća Ustanovi punu cenu.
  5. Zahtev za subvenciju roditelj podnosi organizacionoj jedinici GU Beograd nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečje zaštite, na jedinstvenom obrascu koji de biti objavljen na njihovom sajtu, ili se može preuzeti na njihovoj pisarnici.

Uz zahtev roditelj prilaže:

- Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta;
- Izvod iz matične knjige rođenih za dete/rešenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja, usvojitelja, hranitelja;
- Uverenje o državljanstvu;
- Fotokopija lične karte – očitana;
- Potvrdu o stalnom nastanjenju ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica;
- Ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom.

6. Na osnovu podnetog zahteva komisija u organizacionoj jedinici donosi REŠENJE, na koje roditelj ima pravo žalbe, a konačno Rešenje biće doneto do 31.08.2015.godine.


                                                Cena vrtića > 27.700,00                   Cena vrtića < 27.700,00


Roditelj plaća                           Do cene vrtića                                  5.540,00


Grad plaća                               22.160,00 dinara                              Do cene vrtića


 

7. Subvencije se isplaćuju za boravak deteta počev od 01.09.2015.godine na dalje, do polaska deteta u školu

8. Ukoliko roditelj želi dete da upiše u određenu privatnu predškolsku ustanovu pre 01.09.2015.godine, to može uraditi nesmetano, prema ugovoru i u skladu sa tržišnim uslovima, a od 01.09.2015. sa ustanovom de potpisati novi ugovor, za potrebe

9. Deci koja se od 01.09.2015.godine upisuju na pohađanje pripremnog predšklskog programa mogu da konkurišu za subvenciju (nadoknadu dela troškova) umanjenu za 4 sata, jer finansiranje PPP u trajanju od 4 sata dnevno se realizuje iz budžeta Republike Srbije. Za sada jos uvek MP RS nede finansirati PPP. Za ostale sate koje dete provede u PPU vaze ista pravila, Grad plaća 80 %, roditelj 20% Dodatna pojašnjenja o nadoknadi dela sredstava za PPP de naknadno biti objavljena.

10. Subvencija de se isplaćivati iz budžeta Grada Beograda i bide ispladena NA LIČNI RAČUN RODITELJA prema Rešenju koje roditelj bude dobio, za prethodni mesec, uz potvrdu predškolske ustanove o dolaznosti deteta u toku tog meseca.


Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji će moći da dobiju u:

- Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu
- Privatnoj predškoslkoj ustanovi koju odaberu za svoje dete

Udruženje privatnih vrtića
Beograd

www.upvbg.org.rs

Пратите нас на нашем Јутуб каналу